Szkoły, Bursy, Ośrodki

Salezjanie Inspektorii pilskiej rozszerzyli w ostatnich latach działalność duszpastersko – wychowawczą w szkołach. Ks. Bosko postrzegał szkołę jako miejsce wychowania „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”. Salezjanie, kontynuują tę ideę prowadzą szkoły podstawowe, zawodowe, technika (niepubliczne i publiczne), gimnazja oraz licea ogólnokształcące. Proponują model wychowania integralnego, dbając o wykształcenie, rozwój ludzki, umiejętność nawiązywania dialogu z kulturą oraz o dojrzewaniu w wierze swoich uczniów.W naszych szkołach stawia się duży nacisk na bezpieczeństwo i wychowanie. Mamy swoją, wynikającą z Dekalogu i nauczania Kościoła, hierarchię wartości, którą wdrażamy gdy tylko uczniowie przekroczą mury szkoły. Dzień rozpoczynamy na głównym korytarzu modlitwą oraz tak zwanym słówkiem porannym. Jest to pewna formacja tej młodzieży. Każdego dnia mamy możliwość skierowania do uczniów kilku słów do przemyślenia. Wzięliśmy to w spadku po Matusi Małgorzacie, czyli matce świętego Jana Bosko, która kierowała słówko na dobranoc.  Rano ogłasza się też sukcesy uczniów i wyróżnia się ich na forum całej szkoły.Wychowywanie młodzieży ubogiej i opuszczonej jest także prowadzone przez salezjanów pilskich m.in. o ośrodkach wychowawczych. Młodzi przeżywający trudności rodzinne i niemogący przebywać w domach rodzinnych, zepchnięci na margines życia, niedostosowani społecznie, znajdują w nich dom, kontynuują naukę, uczą się zawodu, rozwijają swe życie religijne. Ośrodki charakteryzuje prewencyjna metoda wychowania, prostota stylu życia i zamieszkania oraz duch współodpowiedzialności, jednoczący salezjanów, wychowawców świeckich i wychowanków.

***

Aleksandrów Kujawski

Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego

Kontakt: ul. Chopina 24
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.: (054) 282-20-13 -sekretariat

Dyrektor: ks. Grzegorz Gruba


mail:
 sekretariat@szkosal.pl strona internetowa: http://www.szkosal.pl/

Jest to najstarsze dzieło na terenie naszej Inspektorii. Salezjanie przybyli do Aleksandrowa 18 sierpnia 1919 r. z inicjatywy ks. Franciszka Szczygłowskiego, aby przejąć zorganizowaną przez niego Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej. W okresie międzywojennym placówka ta jeszcze kilkakrotnie zmieniała nazwę i najdłużej funkcjonowała jako Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. W latach 1923-1927 rozbudowano szkołę i otworzono bursę. Nowy budynek poświęcił prymas Polski kard. August Hlond SDB 25 czerwca 1927 r. Perspektywy rozwoju szkoły w związku z wybudowaniem bursy znacznie wzrosły. Do Kolegium przyjmowano młodzież męską nie tylko z Aleksandrowa i okolic, ale także z odległych terenów Polski. Natomiast 13 stycznia 1931 r. erygowano przy kolegium dom zakonny pw. św. Jana Kantego. W okresie II wojny światowej karty dziejów szkoły salezjańskiej naznaczone zostały męczeństwem pięciu salezjanów: ks. dyrektora Franciszka Malornego, ks. Ignacego Czogały oraz kleryków: Bonawentury Hołubowskiego, Wincentego Żukowskiego, Czesława Bertela. Zostali oni aresztowani przez gestapo 15 października 1939 r., następnie więzieni w Aleksandrowie na piaskach, w Forcie VII w Toruniu i w Górnej Grupie, gdzie ich rozstrzelano 18 listopada 1939 r. Trwają prace wstępne nad ewentualnym rozpoczęciem ich procesu beatyfikacyjnego. W tym miejscu warto podkreślić, że dwóch byłych dyrektorów tutejszego zakładu: ks. Franciszek Harazim i ks. Ignacy Antonowicz oraz dwóch byłych asystentów: ks. Kazimierz Wojciechowski i ks. Włodzimierz Szembek, noszą zaszczytny tytuł Sług Bożych i w gronie innych męczenników II wojny światowej oczekują na wyniesienie na ołtarze. Pozostali przy życiu współbracia przez cały okres okupacji ukrywali się i posługiwali miejscowej ludności zwłaszcza w zakresie życia sakramentalnego. W latach 1939 – 1945 budynek szkoły salezjańskiej uległ dewastacji, bezpowrotnie utracono wiele sprzętu, wyposażenia i pomocy naukowych ze szkoły i internatu, zniszczono pomniki Matki Bożej i ks. Bosko, wywieziono lub spalono zbiory biblioteczne. Po wojnie salezjanie reaktywowali szkolnictwo. Pomimo trudnych warunków materialnych i niesprzyjających okoliczności politycznych szkoła wciąż się rozwijała. Ostatecznie jednak w kwietniu 1955 r. władze wydały decyzję o odebraniu liceum salezjanom wraz ze szkolnymi budynkami. Działalność oświatowa została zawieszona na niemal czterdzieści lat. W wyniku przemian ustrojowych w Polsce, zapoczątkowanych w 1989 r., Zgromadzenie Salezjańskie wystąpiło do władz o zwrot zagarniętego w 1955 r. bezprawnie mienia oraz o możliwość reaktywowania salezjańskiego szkolnictwa. Efektem rozmów z władzami, była decyzja, że od września 1991 r. salezjanie powrócą do gmachów dawnego kolegium i uzyskają zezwolenie na prowadzenie prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. 18 września 1997 r. przybrało ono imię kard. Augusta Hlonda SDB. Przy szkole funkcjonował internat dla młodzieży męskiej, którego działalność zawieszono w 2006 r. W roku szkolnym 1999-2000 decyzją władz miejskich salezjanom powierzone zostało prowadzenie publicznego gimnazjum. Natomiast w październiku 2003 r. Starosta Aleksandrowski podjął decyzję o udzieleniu zezwolenia na otwarcie od roku szkolnego 2004-2005 Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. Kardynała Augusta Hlonda, jako szkoły publicznej. W latach 1991 -2014 systematycznie prowadzono starania nad udoskonaleniem bazy materialnej szkoły. Wysiłkiem finansowym całej inspektorii dokonano remontu kapitalnego budynków szkolnych, ponadto wybudowano nową salę gimnastyczną, uporządkowano obejście budynków szkolnych i park. W latach 1992-2004 w Aleksandrowie Kujawskim działała także Salezjańska Szkoła Podstawowa, która od 1997 r. nosiła imię św. Dominika Savio. Z powodu niskiego naboru szkoła została zlikwidowana z dniem 1 września 2004 r. Obecnie naukę w szkołach salezjańskich pobiera 555 uczniów uczniów: 288 w gimnazjum i 267 w liceum.

***

Bydgoszcz 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego

Kontakt: ul. Pod Reglami 1
85 – 794 Bydgoszcz
Tel: 376-67-11 Fax: 376-67-10
Dyrektor: ks. Mariusz Kowalski SDB

mail: bydgoszcz-jb@salezjanie.pl strona internetowa: www.salez.edu.pl

Szkoły salezjańskie w Bydgoszczy od 31 stycznia 2005 r. funkcjonują pod wspólną nazwą Collegium Salesianum. W jego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio oraz Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. bł. Laury Vicuna. Działalność szkół salezjańskich w Bydgoszczy rozpoczęła się w roku szkolnym 1992-1993. Otwarte wówczas Liceum Ogólnokształcące prowadziło zajęcia w pomieszczeniach domu parafialnego. Jednocześnie trwała budowa nowoczesnej szkoły, a 12 czerwca 1995 r. miało miejsce poświęcenie wmurowanie kamienia węgielnego, który pochodził z rodzinnego domu św. Jana Bosko.  Nowy gmach został on oddany do użytku 1 września 1996 r., natomiast w pomieszczeniach domu parafialnego opuszczonych przez liceum, otworzono wówczas Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego. Obecnie klasy IV-VI odbywają zajęcia w głównym gmachu Collegium Salesianum. W 1999 r. salezjanie otworzyli kolejną szkołę, tym razem gimnazjum. W szkołach kształci się obecnie 773 uczniów. Dom zakonny przy Collegium Salesianum pw. św. Jana Bosko został erygowany 6 czerwca 2001 r.

***

Dębno 

Salezjańskie Centrum Edukacyjne

Kontakt: ul. Mickiewicza 33
74-400 Dębno
Tel: 95-726-05-97 (7:00-15:00)
Dyrektor: ks. mgr Sebastian Połoński Sdb

mail: sekretariatsts@gmail.com
strona internetowa: http://www.scedebno.pl

Salezjańskie Centrum Kształcenia w Dębnie powstało w 2016 r. Składa się obecnie z Przedszkola Specjalnego Towarzystwa Salezjańskiego i Specjalnej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Dyrektorem centrum został ks. Wojciech Lipowicz, wspomagany przez miejscową wspólnotę zakonną. 1 września w Dębnie rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Specjalne oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Towarzystwa Salezjańskiego. Dzieło to mogło powstać dzięki zaangażowaniu Salezjanów, Starostwa Powiatowego, Gminy Dębno oraz ludzi dobrej woli. Wymienione instytucje oraz zwykli ludzie wyszli naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa lokalnego. W  naszym mieście powstała szkoła, w której będą mogły uczyć się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na każdym etapie edukacji, zaczynając od przedszkola kończąc na gimnazjum. Starannie dobrana kadra pedagogiczna stworzy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogów, logopedów, rehabilitantów i psychologa oferuje wsparcie edukacyjno – terapeutyczne w przypadku każdego dziecka, które wymaga indywidualnego prowadzenia ze względu na swe potrzeby i możliwości. Celem naszych oddziaływań jest kształtowanie u naszych uczniów umiejętności funkcjonowania w otaczającym środowisku, poszerzanie relacji interpersonalnych, uzyskiwanie efektów w rozwoju uczniów oraz integracja wychowanków ze społeczeństwem.

***

Konin 

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego

Kontakt: ul. Spółdzielców 30
62-510 Konin
tel. (063) 246-71-88
fax 246-74-88
Dyrektor: ks. dr Łukasz Pawłowski SDB

mail: gtskonin@salezjanie.pl

strona internetowa: www.gtskonin.salezjanie.pl

Przejmując parafię w Koninie salezjanie podjęli się zobowiązania do utworzenia tu szkół salezjańskich. Z dniem 1 września 2000 r. ks. inspektor Jerzy Worek SDB powołał w Koninie do istnienia Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego. W roku 2001 rozpoczęło działalność Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego. Szkoły salezjańskie rozpoczęły swoją działalność w pomieszczeniach wynajmowanych od Wyższej Szkoły Kupieckiej przy ul. Benesza. W dniu 24 października 2006 r. został poświęcony plac pod budowę własnej szkoły przy ul. Spółdzielców. Odtąd prace budowlane posuwały się dynamicznie i już 11 lutego 2008 r. zajęcia lekcyjne rozpoczęły się w pierwszej części nowych budynków. Obecnie do użytku są oddane dwa skrzydła szkoły, w planach jest budowa obiektów sportowych. W roku szkolnym 2014-2015 rozpoczęła działalność salezjańska szkoła podstawowa. W roku szkolnym 2014-2015 do naszych szkół uczęszcza 83 uczniów uczniów (GTS 65 i SP 13).

***

Kniewo 

Szkoła Podstawowa
Szkoła Branżowa I Stopnia im. ks. Ignacego Błażewskiego 

Kontakt: Kniewo, al. Lipowa 117
84-252 Zamostne
tel. 58 676 63 91
http://gimnazjum-kniewo.org/
Dyrektor szkoły: ks. Marek Barański

Placówka zainaugurowała swoją działalność w roku szkolnym 2014-2015. Jest to gimnazjum z internatem dla młodzieży męskiej z zaniedbanych obszarów wiejskich Powiatu Wejherowskiego. Posiada autorski projekt preorientacji zawodowej. Patronem dzieła jest ks. Ignacy Błażewski. Posługujący Współbracia przynależą do domu zakonnego pw. Matki Bożej Wspomożienia Wiernych w Rumi.

***

Piła

Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

ul. Gen. Andersa 34,
64-920 Piła
tel.: (67) 215-77-70
e-mail: pila-sp@salezjanie.pl

strona internetowa:
 www.spsalezjanska.pl

Dyrektor: ks. Artur Kucharski SDB

wspólnota: Piła, św. Jana Bosko

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Jana Pawła II została powołana do życia w Jubileuszowym roku 2000. Rok później nadano jej imię Jana Pawła II. Szkoła do 2004 r. korzystała z pomieszczeń parafii św. Rodziny, następnie została przeniesiona do budynków po byłej szkole wojskowej w Pile.

***

Poznań

Salezjańskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze DOM MŁODZIEŻY w Poznaniu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Młodzieży im. bł. Piątki Poznańskiej (starsi chłopcy)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio (młodsi chłopcy)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni (dziewczęta)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Młodzieży im. Michała Magone (interwencja).

ul. Sarmacka 107
61-616 Poznań

tel.: (61) 847-35-34
e-mail: dom.mlodziezy.poznan@wp.pl
strona internetowa: www.dommlodziezy.pl

Dyrektor: ks. Tomasz Kościelny SDB

wspólnota: Ląd, św. Bernarda

Od 2008 roku Inspektoria Pilska prowadzi na terenie Poznania placówkę dla dzieci ulicy: Dom Młodzieży. Jest to dawne Pogotowie Opiekuńcze, które funkcjonowało jako placówka państwowa od 1949 roku najpierw przy ul. Grunwaldzkiej, a od 1956 roku przy ul. Wojska Polskiego 53.
Pilscy salezjanie przejęli prowadzenie tej placówki i czynią to na zlecenie Urzędu Miasta Poznania od roku 2008. Wówczas placówka otrzymała nazwę Dom Młodzieży, a pierwszym dyrektorem został ks. Leszek Zioła. Kolejni dyrektorzy to ks. Mariusz Słomiński (2009-2016) oraz ks. Tomasz Kościelny (od 2016). W międzyczasie w ramach zmian ustawowych dokonywały się przekształcenia – 60-osobowa placówka została podzielona na dwie mniejsze: dla chłopców im. św. Dominika Savio i dla dziewcząt
im. bł. Laury Vicuni. Od 1 III 2019 r. zmieniona została siedziba – placówki przeniosły się do nowo wybudowanych przez miasto obiektów przy ul. Sarmackiej 107. Dokonany został kolejny podział, powstały dwie nowe placówki: im. bł. Piątki Poznańskiej dla chłopców i im. Michała Magone – interwencyjna. Do obsługi czterech 14-osobowych placówek powołano Salezjańskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Dom Młodzieży, usytuowane w tej samej lokalizacji. Są to placówki pieczy zastępczej, łączące w sobie funkcję socjalizacyjną (dawne domy dziecka) z funkcją interwencyjną (dawne pogotowia opiekuńcze) wraz z interwencją doraźną (dzieci ulicy).

***

Rumia

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Świętojańska 1
84-230 Rumia

tel./fax: 58 771 31 22
e-mail: sekretariat.slo@onet.pl

strona internetowa: https://www.liceum.salezjanskie.pl/

Dyrektor szkoły: ks. Stefan Makuracki

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko istnieje od 1 września 1992 r. Natomiast Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio powstała 1 września 2017 r. w wyniku przekształcenia spowodowanego reformą systemu edukacji z Salezjańskiego Gimnazjum. Obie placówki są prowadzone przez Towarzystwo Salezjańskie. Szkoła realizuje ministerialny program nauczania oraz program wychowawczy oparty na systemie uprzedzającym św. Jana Bosko, którego głównymi elementami są: rozum, religia i miłość. Głównym celem szkoły jest oddziaływanie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze prowadzące do wychowania dobrego chrześcijanina i prawego obywatela. W każdej klasie realizowany jest rozszerzony program języka angielskiego, którego nauka odbywa się według stopnia zaawansowania, drugim językiem jest do wyboru: język niemiecki i język hiszpański. Lekcje odbywają się w nowoczesnym i funkcjonalnym budynku w bogato wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Szkoła dba o doskonalenie bazy multimedialnej (we wszystkich klasach są projektory, dostęp do Internetu, sala multimedialna). Dysponujemy również nowoczesną, pełnowymiarową halą sportową oraz salami do zajęć tanecznych i gimnastycznych. W najbliższych planach mamy wyposażenie siłowni. Klasy liczą maksymalnie 24 osoby, zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym, a w godzinach popołudniowych uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty kół zainteresowań i konsultacji. Szkoły salezjańskie to również wysoki poziom nauczania – czego dowodem są finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych oraz wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych – zawsze powyżej średniej krajowej.

***

Rzepczyno

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II

Rzepczyno 34
78-316 Brzeżno

tel. 94 364 23 16
fax. 94 364 26 63
kom służ. 691828151

e-mail: mow@mow-rzepczyno.pl
strona internetowa: www.mow-rzepczyno.pl

Dyrektor: ks. Artur Dylewski SDB

wspólnota: Trzciniec, św. Jana Bosko

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Rzepczynie powstał 15 października 2007 r. Salezjanie przejęli jego zalążki organizowane w odbudowanym poniemieckim pałacu od Zofii Langowskiej. Jest to placówka wychowawcza o charakterze resocjalizacyjnym. Jej działania są ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. W ośrodku są przygotowane 72 miejsca dla wychowanków. Tworzą oni 6 grup wychowawczych. Każda z nich ma do dyspozycji świetlicę z aneksem kuchennym, w której przeprowadzane są zajęcia wychowawcze i rekreacyjne. Do wspólnych pomieszczeń należy biblioteka, sala komputerowa, siłownia oraz kaplica, w której odbywają się Msze Św. Młodzież uczęszcza na zajęcia szkolne, które odbywają się na terenie ośrodka
w Niepublicznym Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.

***

Szczecin

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Technikum Technologii Drewna
Branżowa Szkoła I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin

tel.: (091) 483-42-76
fax: (091) 486-91-06
e-mail: szkolysalezjanskie@poczta.fm
strona internetowa: www.szkolysalezjanskie.pl

Dyrektor: ks. Mariusz Witkowski SDB


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
tel.: (091) 886-90-39


Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

tel.: (091) 483-51-23
fax: (091) 485-48-84
e-mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl
strona internetowa: www.bursa-ts.szczecin.pl

Dyrektor: ks. Łukasz Burnicki SDB

wspólnota: Szczecin, św. Józefa

Wspólnota salezjańska pw. św. Józefa w Szczecinie animuje szereg dzieł wychowawczych. Budowa kompleksu szkół rozpoczęła się w 1992 r. Pierwszą placówką, która rozpoczęła działalność w 1994 r., była Salezjańska Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodzie stolarza. Po trzech latach utworzono technikum zawodowe, kształcące w zawodzie technik technologii drewna o specjalności meblarstwo. Kolejną szkołą salezjańską powołaną do życia było Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa, zaś w roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęły działalność pierwsze oddziały Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.
W roku 2009 przy szkole tej powstał oddział „zerowy”.

Kolejną placówką jest Międzyszkolna Bursa Towarzystwa Salezjańskiego, której historia sięga korzeniami początków szkół salezjańskich. W roku 1994 ks. Mariusz Słomiński SDB podjął się pracy wychowawczej w internacie Technikum Kolejowego, gdzie zostali umieszczeni uczniowie nowo powstałej Salezjańskiej Szkoły Zawodowej. Po roku czasu po zaadoptowaniu i odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń, internistów ze szkoły salezjańskiej przeniesiono na ul. Ku Słońcu. W roku 1999 internat ten zaczął funkcjonować w obecnej formie, jako międzyszkolna bursa, która jest otwarta na młodzież ze wszystkich szkół średnich Szczecina. Bursa salezjańska jest nowoczesną, komfortową placówką wychowawczą. Może w niej zamieszkać 180 uczniów.

Wspólnota św. Józefa od 2009 r. prowadzi także Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą
i Placówkę Wsparcia Dziennego. Obejmuje ona opieką 39 dzieci.

W 2002 r. ukończono budowę hali sportowej. Salezjańskie placówki wychowawcze dysponują także nowoczesnym kompleksem sportowym i placem zabaw. Natomiast
w 2003 r. rozpoczęto budowę szkolnej kaplicy, która obecnie funkcjonuje jako kaplica publiczna, która służy społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom, głównie z salezjańskiej parafii MB Różańcowej na Gumieńcach. Od 31 października 2007 r. pobliskie rondo nosi imię budowniczego szkół salezjańskich ks. Lucjana Gierosa SDB.

***

Toruń

 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego

Kontakt:
ul. Św. Jana Bosko 1
87-100 Toruń
tel.: (56) 648-64-16

e-mail: torun@salezjanie.pl


strona internetowa: www.torun.salezjanie.pl

Dyrektor:
 ks. Leszek Zioła

W 1997 r. salezjanie (ratując przed zamknięciem) przejęli od Stowarzyszenia Oświatowego Rodziców w Toruniu funkcjonującą już (podupadającą) Społeczną Szkołę Podstawową (która funkcjonowała na mocy dekretu biskupa miejsca jako szkoła katolicka).
Przyjęła ona nazwę Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego.
Od 1999 r. Zgromadzenie Salezjańskie otworzyło także gimnazjum. Zajęcia lekcyjne obu szkół odbywały się wówczas w poprzedszkolnych budynkach wypożyczonych od miasta na osiedlu Rubinkowo. W 1998 r. salezjanie uzyskali grunt pod budowę własnej szkoły.
W roku szkolnym 2004-2005 zajęcia lekcyjne gimnazjum odbywały się już w nowo wybudowanym budynku szkolnym będącym własnością zgromadzenia na osiedlu Wrzosy. Na początku 2007 roku na Wrzosach oddano do użytku kolejny budynek, do którego przeniesiono całą szkołę podstawową. Powstałe obiekty ze względu na duże zainteresowanie i dynamiczny rozwój ponownie rozbudowano w 2012 r. W tym też roku powołano do życia Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu. Pod koniec 2014 r. uczy się w nim blisko 500 uczniów. Obiekty będą sukcesywnie rozbudowywane.
W planach jest dalsza rozbudowa szkoły, utworzenie liceum ogólnokształcącego, budowa domu zakonnego (erygowanego 01.09.2014 r. p.w. św. Józefa), obiektów sportowych, boisk, hali i oratorium. W 2013 r. Podczas peregrynacji relikwii św. Jana Bosko w Toruniu odbyło się nadanie imienia szkołom: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
im. św. Dominika Savio i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko. Salezjanie mieszkają obecnie w wynajętym domu.

W szkole funkcjonuje wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza, grupa animacji misyjnej, medialnej, Margaretki, szkole koło Caritas, zuchy, ZHP oraz SALOS RP.
Trwają przygotowania do oficjalego powołania funkcjonujących grup BWS i Salezjanów Współpracowników.

***

Trzciniec

Salezjański Ośrodek Wychowawczy „Dom Młodzieży” im. św. Jana Bosko

Trzciniec 25
78-550 Czaplinek

tel.: (94) 375-87-26
fax: (94) 375-48-26

e-mail: mow-46@wp.pl
strona internetowa: https://trzciniec-esalezjanie.edupage.org/

Dyrektor: ks. Wiesław Psionka SDB

wspólnota: Trzciniec, św. Jana Bosko

Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu powstał w 1990 r., a od 1992 r. przejęli go salezjanie. Obecnie nosi nazwę: Salezjański Ośrodek Wychowawczy „Dom Młodzieży” im. św. Jana Bosko i składają się na niego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko oraz Bursa Towarzystwa Salezjańskiego. Ośrodek jest niepubliczną placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie bądź z zaburzeniami zachowania, którzy weszli w pierwszy konflikt z prawem i dla których sąd dla nieletnich postanowił zastosować środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW. Wychowankowie mieszkają w dwóch internatach: nr 1 przy lotnisku w Broczynie oraz nr 2 w pałacu w Trzcińcu. Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną i warsztatami stolarskimi zlokalizowany jest przy lotnisku w Broczynie.

Wspólnota zakonna pw. św. Jana Bosko została erygowana 16 czerwca 1992 r. Przynależy do niej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Rzepczynie.