Biskup Ordynariusz

Biskup Zbigniew Zieliński

Ogłoszony biskupem koszalińsko-kołobrzeskim 2 lutego 2023 roku.
Od 10 marca 2022 był koadiutorem. Święcenia biskupie przyjął 24 października 2015 roku w archikatedrze oliwskiej.

 

Zawołanie biskupie: Ut unum sint – „Aby byli jedno”.

Urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku, w pomorskiej gdańskiej rodzinie Ruperta
i Teresy z domu Karczewskiej. Wraz z rodzicami i dwiema siostrami: śp. Małgorzatą
i Bożeną dzieciństwo i młodość spędził w Gdańsku – Wrzeszczu.

Ochrzczony 7 lutego 1965 r. w kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Gdańsku – Brętowie (szafarz ks. Adam Biernat), bierzmowany 23 kwietnia 1980 r.  przez bpa Kazimierza Kluza biskupa pomocniczego Diecezji Gdańskiej.

W latach 1972-1980 uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego
w Gdańsku – Wrzeszczu.

W roku 1980 rozpoczyna, a w roku 1985 kończy egzaminem maturalnym oraz obroną pracy dyplomowej gdańskie CONRADINUM – Technikum Budowy Okrętów.

W latach 1985-1991 studiuje filozofię i teologię w Gdańskim Seminarium Duchownym. Naukę w seminarium kończy obroną pracy magisterskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu z teologii dogmatycznej napisanej pod kierunkiem
Ks. dr. Jerzego Zaremby na temat: „Teologia wyzwolenia jako próba połączenia protestanckiej hermeneutyki biblijnej oraz marksistowskiej teorii dziejów”.

W latach 1987-1993 świadczy pomoc najpierw jako kleryk, a potem jako kapłan
w pallotyńskim domu opieki społecznej dla osób z niepełnosprawnościami w Gdańsku.

W roku duszpasterskim 1990/91 odbywa praktykę duszpasterską w Areszcie Śledczym
w Gdańsku, a w latach 1991-93 pełni funkcję kapelana Zakładu Karnego w Gdańsku -Przeróbce.

18 maja 1991 r. w Konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk gdańskiego ordynariusza Biskupa Tadeusza Gocłowskiego.

Pierwszą placówką, do której zostaje skierowany jest parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Gdańsku – Dolnym Mieście (1991-1999), gdzie jest wikariuszem oraz katechetą
w szkołach podstawowych nr 6 i 61, a od 1993 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Obrońców Helu.

W 1995 r. podejmuje studia na Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i społecznych na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. W 2004 r. broni pracę doktorską z socjologii, pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego nt. Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 roku.

Od 1997 r. współpracuje z Telewizją Gdańsk oraz Radiem Plus prowadząc
„Słowo o Ewangelii” – komentarze do Ewangelii. W 1999 r. uczestniczy w przygotowaniach pielgrzymki Jana Pawła II na Wybrzeże.

W czerwcu 1999 r. zostaje przeniesiony do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku – Oliwie, gdzie jest katechetą w Ogólnokształcącym Liceum Sportowym oraz jako wikariusz jest także duszpasterzem akademickim Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu przy kościele Św. Jakuba. Prowadzi również parafialne duszpasterstwo nauczycieli,
Asystę Liturgiczną Dziewcząt oraz jest opiekunem Chóru Archikatedralnego.

17 marca 2000 r. decyzją Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego zostaje skierowany do pracy w Kurii Metropolitalnej Gdańskiej na stanowisko dyrektora Wydziału Duszpasterskiego. Równocześnie w latach 2000-2004 posługuje duszpastersko w parafii pw. Trójcy Świętej w Gdańsku – Oliwie.

Od 2000 r. jest redaktorem Gdańskich materiałów duszpasterskich.

W Archidiecezji Gdańskiej jest koordynatorem obchodów Wielkiego Jubileuszu Wcielenia, 2000 lat od narodzin Chrystusa, a w latach 2001-2006 odpowiedzialny jest za trwającą
6 lat Peregrynację Obrazu Chrystusa Miłosiernego w archidiecezji gdańskiej.

W 2001 r. zostaje mianowany członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej,
Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów.

W 2001 r. dekretem Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego zostaje powołany do prac w Komisji Głównej III Synodu Gdańskiego, który zajął się wytyczeniem kierunków rozwoju Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia. Jest także przewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa III SG.

W 2002 r. zostaje ustanowiony Archidiecezjalnym Koordynatorem Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” zajmującej się fundowaniem stypendiów dla zdolnej i ubogiej młodzieży oraz popularyzacją myśli Jana Pawła II poprzez organizowanie Dni Papieskich.

W roku akademickim 2002/03 rozpoczyna wykłady z teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Jest inicjatorem ogólnodiecezjalnej modlitwy: Dar Modlitwy dla Jana Pawła II w XXV-m roku Pontyfikatu i w Roku Różańca, w której wzięło udział 30 000 osób podejmując przez cały rok codzienną modlitwę za Ojca Świętego, o pokój i za rodziny.

Jest koordynatorem diecezjalnym Narodowej Pielgrzymki Polaków do Stolicy Apostolskiej, do Jana Pawła II (18-19 maja) oraz Pielgrzymki Gdańszczan na imieniny Ojca Świętego
(4 listopada).

2 sierpnia 2003 r. Metropolita Gdański Abp Tadeusz Gocłowski  mianuje go swoim delegatem do prac w Pomorskim Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.

W roku akademickim 2004/05 podejmuje wykłady z socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim.

Od 2004 do 2007 r. jest proboszczem parafii pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie
i dziekanem Dekanatu Sopot

W 2005 r. otrzymał godność Kanonika Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.

Od 9 grudnia 2007 r. jest proboszczem Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej
w Gdańsku-Oliwie i dziekanem Dekanatu Gdańsk-Oliwa. Tutaj jest opiekunem duszpasterstw i grup parafialnych: Duszpasterskiej Rady Parafialnej, Parafialnego Zespołu CARITAS, Rodziny Franciszkańskiej, Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, Jaworzniaków, KSM „Semper Fidelis”, Sybiraków i Żywego Różańca. Przewodniczy Radzie Programowej Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej.

Równocześnie w latach 2006-2008 prowadzi Archidiecezjalną Komisję Przedwizytacyjną
i od 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Od 2007 r. pełni funkcję Archidiecezjalnego Duszpasterza Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” oraz Leśników, a od 2012 roku także Myśliwych.

W dowód zasług otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Kapelana Jego Świątobliwości (2007).

24 stycznia 2008 r. zostaje Kanonikiem Gremialnym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.

8 stycznia 2013 r. mianowany przez Metropolitę Gdańskiego Abp. Sławoja L. Głódzia Prepozytem Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku – Oliwie.

27 października 2014 r. zostaje proboszczem konkatedralnej Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku.

30 czerwca 2015 r. uhonorowany przez Zarząd Główny Związku Sybiraków Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.

20 kwietnia 2016 r. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź mianował bpa Zbigniewa Zielińskiego Wikariuszem Generalnym Archidiecezji Gdańskiej.

5 grudnia 2017 r. Komenda Główna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny nadała Krzyż Federacyjny za zasługi na polu Krzewienia Idei Służby dla Rzeczpospolitej.

11 lutego 2019 r. został włączony do grona honorowych członków Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej [Legitymacja nr 047].

22 listopada 2019 r. odznaczony Medalem Pamiątkowym 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

3 stycznia 2020 r. odznaczony Złotym Medalem XXXlecia Działalności Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej [legitymacja 77/2019].

3 lutego 2020 r. odznaczony Komandorią z Gwiazdą Missio Reconciliationis
(wręczenie – z powodu pandemii – odbyło się 29 listopada 2021 roku).

13 września 2020 r. uhonorowany tytułem Przyjaciela Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 100. lat pierwszej Drużyny Harcerskiej w Gdańsku oraz 85. rocznicy założenia Chorągwi Gdańskiej.

10 listopada 2020 r. konfirmowany przez Biskupa Jacka Jezierskiego Administratora Archidiecezji Gdańskiej jako członek Rady do Spraw Ekonomicznych Archidiecezji Gdańskiej, a 1 grudnia tego roku mianowany Dyrektorem Ekonomicznym Archidiecezji Gdańskiej na okres do 30 czerwca 2021 r.

25 marca 2021 r. dekretem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC ustanowiony Prepozytem Kapituły Katedralnej Gdańskiej.

18 listopada 2021 r., podczas 390 Zebrania Plenarnego KEP na Jasnej Górze, wybrany na członka Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, a na spotkaniu Rady w dniu 17 stycznia 2022 r. wybrany jej sekretarzem.

17 stycznia 2022 r. powołany dekretem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC do Rady kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej.

10 marca 2022 r. zostaje powołany przez Ojca Świętego Franciszka do posługi biskupa koadiutora koszalińsko-kołobrzeskiego, liturgiczna inauguracja w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbyła się 2 kwietnia 2022 r. 16 marca mianowany wikariuszem generalnym, członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz członkiem II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jego komisji głównej.

8 maja 2022 r. odznaczony Orderem Świętego Stanisława I klasy przez Wielką Narodową Kapitułę Świętego Stanisława w Polsce. Wręczenie nastąpiło tego dnia w warszawskiej bazylice Krzyża Świętego, siedzibie Komandorii.

20 sierpnia 2022 r. jest współkonsekratorem [konsekratorem abp Tadeusz Wojda SAC metropolita gdański, współkonsekratorem abp Salvatore Pennacchio nuncjusz apostolski] bpa Piotra Przyborka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej.

10 marca 2022 r. mianowany przez papieża Franciszka biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Kanoniczne objęcie urzędu nastąpiło 16 marca, a liturgiczna inauguracja posługi 2 kwietnia 2022 r.

24 sierpnia 2022 r. mianowany przewodniczącym Komisji ds. Formacji Stałej Prezbiterów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

2 lutego 2023 w koszalińskiej katedrze odczytano komunikat Nuncjatury Apostolskiej, ogłaszający bp. Zbigniewa Zielińskiego 6. biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Jego ingres do koszalińskiej katedry odbył się
4 marca, a dzień później zainaugurował swoją posługę
w kołobrzeskiej konkatedrze.

20 listopada 2023 roku, podczas 396. Zebrania Plenarnego KEP, wybrany na członka Komisji Rewizyjnej KEP.

24 lutego 2024 roku ogłoszony administratorem apostolskim sede vacante archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.